Vidéos

Vidéos de E.L.A. AIKIDO de Livry-Gargan

Image de prévisualisation YouTube

BUKI-WAZA

Image de prévisualisation YouTube

BUKI-WAZA

Image de prévisualisation YouTube

KOKYO HO

Image de prévisualisation YouTube

RANDORI – TANINZU GAKE – Sannin Gake (3 partenaires) – Ryo Kata Dori : (Jiyu Waza) Kokyu Nage / Aiki Nage / Irimi Nage Omote

Image de prévisualisation YouTube

BUKI WAZA – AIKIJO – Kumi JoChudan Tsuki

Image de prévisualisation YouTube

BUKI WAZA – AIKIKEN – Kumitachi – Ken Tai Ken – Shomen Uchi : Shiho Nage / Ushiro Kiri Otoshi / Kote Gaeshi

Image de prévisualisation YouTube

BUKI WAZA – AIKIJO – Jo Dori : Naname Kokyu Nage (Sokumen Irimi Nage) / Kokyu Nage / Ude Kime Nage / Shiho Nage – Jo Nage : Kokyu Nage / Uchi Kaiten Kokyu Nage

Image de prévisualisation YouTube

BUKI WAZA – Tanto DoriChudan Tsuki : Kote Gaeshi / Hiji Kime Osae (Rokkyo) / Shiho Nage Omote / Ude Kime Nage – Shomen Uchi : Gokyo / Irimi Nage Ura

Image de prévisualisation YouTube

Ushiro WazaUshiro Ryo Kata Dori : Sankyo Ura / Ikkyo Omote / Kote Gaeshi – Ushiro Katate Dori Kubishime : Ikkyo Omote / Koshi Nage forme Ikkyo

Image de prévisualisation YouTube

Tachi WazaJodan Tsuki : Ikkyo Omote / Shiho Nage Omote / Koshi Nage forme Nikkyo / Ikkyo Ura – Kata Dori Menuchi : Ikkyo Ura / Kokyu Nage / Shiho Nage Omote – Muna Dori Menuchi : Ikkyo Omote / Irimi Nage Ura / Shiho Nage Omote – Ryo Kata Dori : Ikkyo Ura / Irimi Nage Ura / Ushiro Waza – Ushiro Ryote Dori : Ikkyo Omote / Kokyu Nage / Koshi Nage forme Sankyo / Juji Garami

Image de prévisualisation YouTube

Tachi WazaYokomen Uchi : Ude Kime Nage / Koshi Nage / Koshi Nage forme Nikyo / Sankyo Omote – Gyaku Hanmi Katate Dori : Nikyo Ura / Sumi Otoshi / Uchi Kaiten Kokyu Nage / Uchi Kaiten Nage Ura

Image de prévisualisation YouTube

Hanmi Handachi WazaGyaku Hanmi Katate Dori : Nikyo Ura / Uchi Kaiten Nage Omote / Sumi Otoshi /Uchi Kaiten Kokyu Nage /Uchi Kaiten Nage Ura & Omote / Soto Kaiten Nage Ura & Omote

Image de prévisualisation YouTube

Suwari Waza – Shomen Uchi : Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura) – Irimi Nage / Kote Gaeshi

Hanmi Handachi Waza – Gyaku Hanmi Katate Dori : Ikkyo Ura / Nikyo Ura

Image de prévisualisation YouTube

Femme & Homme

Tachi WazaAi Hanmi Katate Dori : Shiho Nage Omote / Ude Kime Nage Omote / Ikkyo Omote / Ikkyo Ura / Nikyo Ura / Kote Gaeshi / Sankyo Ura / Sumi Otoshi / Uchi Kaiten Sankyo / Irimi Nage Ura / Ude Kime Nage Ura

Image de prévisualisation YouTube

Ados & Adulte

Tachi WazaShomen Uchi : Ushiro Kiri Otoshi / Kote Gaeshi – Ai Hanmi Katate Dori : Shiho Nage Omote / Shiho Nage Ura

Image de prévisualisation YouTube

Adultes & Ados

Tachi WazaShomen Uchi : Kote Gaeshi / Sumi Otoshi

Image de prévisualisation YouTube

Enfant & Adulte

Tachi Waza : Kote Gaeshi

Image de prévisualisation YouTube

Ados & Adultes

Tachi WazaShomen Uchi : Kote Gaeshi

Image de prévisualisation YouTube

Adulte & Enfant

Tachi Waza – Kote Gaeshi


Retrouvez toutes les vidéos de ELA AIKIDO de Livry-Gargan dans la playlist AIKIDO ELA de la chaine YouTube – AIKIDO-BUDO à cette adresse :

YouTube – AIKIDO-BUDO